MVO

Als moderne organisatie ziet Brinck Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als essentieel onderdeel van haar bedrijfsvoering. Dit wordt vormgegeven door te streven naar de juiste balans tussen winst (profit), de effecten van haar prestaties op milieu (planet), haar medewerkers en haar opdrachtgevers (people). Onze organisatie wenst bij het verwezenlijken van haar doelstellingen de volgende missie, visie en kernwaarden te hanteren:

Missie Wij bieden waardevolle kennis en kunde aan onze klanten om op verantwoorde en duurzame wijze energie en water te meten en te beheren.

Visie De manier waarop wij met energie en water omgaan zal uw en onze toekomst bepalen. Innovatieve meetoplossingen van Brinck geven onze klanten een duurzame toekomst voor hun bedrijf, hun klanten en het milieu.

Kernwaarden

  • We luisteren naar onze klanten, we krijgen inzicht in hun uitdagingen en strategieën, en zorgen ervoor dat Brinck wordt gezien als mede bepalend voor hun succes.
  • We zijn onverbiddelijk en compromisloos in ons streven naar veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten, systemen en diensten, voor onze klanten en medewerkers.
  • We investeren in producten, diensten, organisaties en medewerkers die zich richten op duurzame bronnen en behoud en ontwikkeling van de gemeenschap, om onze klanten, werknemers en het milieu ten goede te komen.MVOnogkleiner

Brinck verplicht zich om, naast het voldoen aan wet- en regelgeving, ook blijvend te voldoen aan de eisen van de normen waartegen ze gecertificeerd is:

  • NEN-EN-ISO 9001: kwaliteitssysteem
  • VCA**: Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers

De directie wil dit kenbaar maken aan haar opdrachtgevers en medewerkers. Brinck houdt, binnen de eisen van redelijkheid, rekening met haar stakeholders, directe of indirecte. Op elk gebied (activiteiten, inkopen, investeringen) worden mensenrechten gerespecteerd.

Er wordt gestreefd naar een personeelsbeleid waarbij medewerkers kansen krijgen zich te ontplooien en te ontwikkelen, passend binnen de behoefte van de organisatie. Brinck draagt zorg voor goede werkomstandigheden voor haar medewerkers. Hiermee de veiligheid, gezondheid en welzijn van onze medewerkers te waarborgen.

Als tegenprestatie wordt verwacht, dat men voldoet aan alle gestelde eisen uit bovengenoemde normen, hoge kwaliteit nastreeft en meedenkt om te komen tot continue verbetering in de breedste zin des woords en daarmee de continuïteit van de organisatie te borgen.

Het voldoen aan hoge kwaliteitseisen betekent nooit, dat wet- en regelgeving mogen worden overtreden, of dat afgeweken mag worden van de veiligheidseisen die Brinck, maar ook de ARBO-wet stellen.

Ten aanzien van inkoop zal gekeken worden naar duurzaamheid. Hierbij zal met name bij leveranciers worden gelet op sociale- en milieuaspecten. Te weten; voldoen aan wet- en regelgeving, respecteren van mensenrechten, beperken van CO2-emissie, zorgdragen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en verantwoorde omgang met afvalstoffen.

Ten aanzien van milieu en omgeving zal Brinck streven naar uiteindelijk klimaatneutraal ondernemen. Bij de inkoop, mobiliteit en huisvesting zal nadrukkelijk gekeken worden naar de impact van emissie op het milieu en de omgeving.

Voldoen aan hoge kwaliteitseisen betekent wel, het voldoen aan klanteisen, binnen de genoemde kaders. Dit is mede geborgd via het NEN-EN-ISO 9001 managementsysteem.

Alle medewerkers worden geacht te werken volgens de vastgestelde procedures in dit bedrijfsmanagementsysteem.

Via open interactie wil Brinck in contact treden en blijven met haar stakeholders.

Jaarlijks wordt de output van het bedrijfsmanagementsysteem getoetst en geëvalueerd in het managementreview.